ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออก คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒

ตามทีศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออก ได้จัดสอบคัดเลือกเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออก ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓๘ คน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ และให้ยืนยันสิทธิ์การเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ ๑ ในเว็บไซต์ http://geolympic.buu.ac.th

ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมด ดังกล่าวข้างต้น ณ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งต้องนำส่งด้วยตนเอง และสามารถยืนยันการเข้าค่าย ได้ภายในวันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายในเวลา ๑๖.๓๐ น. 
หากไม่ทำการยืนยันการอบรมในระบบออนไลน์ ภายในวันเวลา ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ทันทีและหากตรวจสอบพบว่า ข้อมูล หรือเอกสารที่อัพโหลดในระบบออนไลน์ ไม่ตรงกับข้อมูลจริง 
หรือเอกสารตัวจริงที่นำไปยื่นให้ ณ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้เข้าอบรมทันที

ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ เพื่อเข้าค่ายอบรม ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓๘ คน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จะต้องเข้าค่ายอบรม ในระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา