เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ค่าย ๑) เพื่อเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (ค่าย ๒)

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา
 
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ค่าย ๑) เพื่อเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (ค่าย ๒)
 
ตามที่ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก ศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์ ภาคตะวันออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนจำนวน ๓๕ คน เพื่อเข้าค่ายอบรมค่ายที่ ๑ และสอบข้อเขียนในวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนนักเรียนในภาคตะวันออก เป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (ค่าย ๒) เรียบร้อยแล้ว
 
บัดนี้ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ค่าย ๑) เพื่อเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (ค่าย ๒) จำนวน ๖ คน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และให้ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (ค่ายที่ ๒) ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ geolympic.buu@gmail.com
 
ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ค่าย ๑) จำนวน ๖ คน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จะต้องเข้ารับการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (ค่าย ๒) ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม –
๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร