เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ค่าย 1) เพื่อเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (ค่าย 2) ประจำปี 2563

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ค่าย 1) เพื่อเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (ค่าย 2)

ตามที่ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก ศูนย์ สอวน.ภูมิศาสตร์ ภาคตะวันออก ประจำปี พ.ศ.2563 ทั้งนี้ ศูนย์ฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนจำนวน 36 คน เพื่อเข้าค่ายอบรมค่ายที่ 1 และสอบข้อเขียนในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563 เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนนักเรียนในภาคตะวันออก เป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (ค่าย 2) เรียบร้อยแล้ว

บัดนี้ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอประกาศผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ค่าย 1) เพื่อเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (ค่าย 2) จำนวน 6 คน ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และให้ยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (ค่ายที่ 2) ภายในวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.2563 ภายในเวลา 16.00 น. ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ geolympic.buu@gmail.com

ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ค่าย 1) จำนวน 6 คน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ จะต้องเข้ารับการแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (ค่าย 2) ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 3 เมษายน พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา