เกี่ยวกับโครงการ

 ที่มาและความสำคัญ

     ด้วยมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ซึ่งมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานมูลนิธิ ทรงเล็งเห็นความสำคัญของวิชาภูมิศาสตร์และได้ทรงมอบหมายให้มูลนิธิสอวน. ดำเนินการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล เพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ทางคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตอบรับคำเชิญของมูลนิธิสอวน. เข้าเป็นศูนย์ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ ภาคตะวันออก สำหรับนักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก 8 จังหวัด จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดนครนายก เพื่อช่วยอบรมและทำหน้าที่ร่วมคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออก และส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ โดยจะได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจากมูลนิธิฯ เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวประสบผลตามความมุ่งหมาย คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ จึงได้จัดทำโครงการขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะจัดอบรมนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างน้อย 35 คน

 

 วัตถุประสงค์

1.เพื่อคัดเลือกนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติในปี พ.ศ.2563
2.เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3.เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างทัศนคติที่ดีต่อสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
4.เพื่อสร้างโอกาสในการดึงดูดนักเรียนที่มีความสามารถมาเรียนในสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์

 

วัน เวลา และสถานที่

1.เปิดรับสมัครนักเรียน (1 กันยายน – 30 กันยายน 2562)
2.จัดสอบคัดเลือกนักเรียนรอบที่ 1 ( 2 พฤศจิกายน 2562)
3.ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านคัดเลือกรอบที่ 1 ( 8 พฤศจิกายน 2561) ทาง website http://geolympic.buu.ac.th/
4.อบรมนักเรียนค่ายที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 วัน (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)
5.จัดสอบคัดเลือกผู้แทนศูนย์ เพื่อเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ (อยู่ในระหว่างดำเนินการ)