การรับสมัครสอบ

การรับสมัครสอบ ประจำปีการศึกษา 2563
คุณสมบัติผู้สมัคร

     – กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
     – เกิดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2547
        ค่าสมัครสอบ คนละ 100 บาท
     – ชำระเงินด้วยตนเองที่คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 5 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561
     – ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาแหลมทอง บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยบูรพา” เลขที่บัญชี 386-1-00442-9

 

กำหนดระยะเวลารับสมัคร

     ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 10 กันยายน 2562

 

วิธีการสมัครสอบ

    – สมัครด้วยตัวเอง หรือ สมัครผ่านทางโรงเรียนต้นสังกัด โดยทางโรงเรียนเป็นผู้รวบรวมรายชื่อ หลักฐาน และค่าสมัครสอบ (ให้แจ้งชื่อของอาจารย์ผู้ที่จะทำหน้าที่ประสานงานและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ) ผ่านทางเว็บไซต์ http://geolympic.buu.ac.th
     – ส่งใบสมัครและหลักฐานการโอนเงินด้วยตัวเองที่คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 5 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 หรือสแกนเอกสารประกอบการสมัครแล้วส่ง e-mail มาที่geolympic.buu@gmail.com และจะได้รับโทรศัพท์ยืนยันการรับสมัครจากเจ้าหน้าที่ในวันรุ่งขึ้น ที่หมายเลข 085-700-6196  ภายในวันที่ 30กันยายน 2562
     – ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ http://geolympic.buu.ac.th

 

หลักฐานการสมัคร

     – ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
     – สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
     – หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 100 บาท

 

วันและเวลาที่สอบ

     วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

การประกาศผลการสอบคัดเลือก

     วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ทาง http://geolympic.buu.ac.th

 

 การติดต่อสอบถาม

     สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายอรรถวุฒิ  นารถกุลพัฒน์ หมายเลขโทรศัพท์  085-700-6196 และ E-mail address: geolympic.buu@gmail.com

 ** หากศูนย์ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ ภาคตะวันออก ตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามประกาศ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ จะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด