ประกาศรับสมัครการสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2563

การรับสมัครสอบ ประจำปีการศึกษา 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

     – กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

     – เกิดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2547

     ค่าสมัครสอบ คนละ 100 บาท

     – ชำระเงินด้วยตนเองที่คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 5 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 ภายในวันที่ 10 กันยายน 2561

     – ชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยบูรพา บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยบูรพา” เลขที่บัญชี 386-1-00442-9

 

กำหนดระยะเวลารับสมัคร

     ระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 กันยายน 2562

 

วิธีการสมัครสอบ

    – สมัครด้วยตัวเอง หรือ สมัครผ่านทางโรงเรียนต้นสังกัด โดยทางโรงเรียนเป็นผู้รวบรวมรายชื่อ หลักฐาน และค่าสมัครสอบ (ให้แจ้งชื่อของอาจารย์ผู้ที่จะทำหน้าที่ประสานงานและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ)

     – ส่งใบสมัครและหลักฐานด้วยตัวเองที่คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 5 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 หรือสแกนเอกสารประกอบการสมัครแล้วส่ง e-mail มา geolympic.buu@gmail.com และจะได้รับโทรศัพท์ยืนยันการรับสมัครจากเจ้าหน้าที่ในวันรุ่งขึ้น ที่หมายเลข 038-102-328  ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562

     – ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ http://geolympic.buu.ac.th

 

หลักฐานการสมัคร

     – ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนพร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว

     – สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

     – หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร 100 บาท

 

วันและเวลาที่สอบ

     วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562  เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยสถานที่จะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ http://geolympic.buu.ac.th/

 

 การประกาศผลการสอบคัดเลือก

     วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ทาง http://geolympic.buu.ac.th

 

การติดต่อสอบถาม

     สามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง โทรศัพท์ หมายเลข 038-102-328

     ต่อ 102 โทรสาร หมายเลข 038-102-379 และ E-mail address: geolympic.buu@gmail.com

 ** หากศูนย์ สอวน. วิชาภูมิศาสตร์ ภาคตะวันออก ตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่าคุณสมบัติและหลักฐานการสมัครไม่เป็นไปตามเงื่อนไขตามประกาศ จะถือว่าการสมัครครั้งนี้เป็นโมฆะและผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ จะไม่คืนค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ