ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 ศูนย์ สอวน. ภูมิศาสตร์โอลิมปิก ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2565 และข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบเข้าค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน ประจำปีการศึกษา 2565

Read more

เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ค่าย ๑) เพื่อเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (ค่าย ๒)

ประกาศศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา   เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก (ค่าย ๑) เพื่อเข้าแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (ค่าย ๒)   ตามที่ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อเข้าร่วมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก ศูนย์

Read more

เนื้อหาการสอบรอบที่ 1 ภูมิศาสตร์โอลิมปิก

เนื้อหาการสอบรอบที่ 1 (วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น.) ประกอบไปด้วย – ข้อสอบเป็นภาษาไทยแบบปรนัย (4 ตัวเลือก) จำนวน 150 ข้อ –

Read more