ประกาศขยายเวลาการสมัครสอบผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2565

ประกาศขยายเวลาการสมัครสอบผู้แทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก ประจำปี 2565

สามารถสมัครถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
– กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออก
– เกิดระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2546 – 30 มิถุนายน พ.ศ.2549
 
ระยะเวลารับสมัคร
– ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
 
วัน เวลา และสถานที่สอบ
– วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดยสถานที่จะแจ้งบนเว็บไซต์ http://geolympic.buu.ac.th
 
วิธีการสมัครสอบ
– สมัครด้วยตัวเอง หรือ สมัครผ่านทางโรงเรียนต้นสังกัด โดยทางโรงเรียนเป็นผู้รวบรวมรายชื่อ หลักฐาน และค่าสมัครสอบ (ให้แจ้งชื่อของอาจารย์ผู้ที่จะทำหน้าที่ประสานงานและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ)
– ส่งใบสมัครและหลักฐานด้วยตัวเองที่คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้น 5 อาคาร 60 พรรษามหาราชินี 2 หรือสมัครออนไลน์พร้อมส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ http://geolympic.buu.ac.th เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะได้รับ Email ยืนยันการรับสมัครจากเจ้าหน้าที่
– ดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ http://geolympic.buu.ac.th/
 
ค่าสมัครสอบ

– คนละ 100 บาท